Camino Europe PL
Start Joe Weber
Joe Weber

Jestemy bardzo zasmuceni odejciem do wiecznoci naszego przyjaciela Joe Webera, z którym wspópracowalimy w ramach projektu "Europejskie Drogi w. Jakuba".

W naszych sercach bdzie zawsze ywe Twoje wspomnienie. W naszej pamici pozostaniesz jako czowiek peen ciepa, yczliwoci i zaangaowania w prac na rzecz rozwoju i promocji Drogi w. Jakuba.
Joe wdrujesz teraz inn drog....

 

 

Uns hat sehr tief die Trauernachricht beeindruckt, dass unser lieber Freund Joe Weber, mit Dem wir am Projekt "Europäische Jakobswege" zusammengearbeitet haben, uns für ewig verlassen hat. In unseren Herzen wirst Du immer leben. In unserem Gedenken bleibst Du als ein Mann voller Wärme, Freundlichkeit und Engagement für die Entwicklung und Förderung des Jakobsweg.
Joe, Du wanderst jetzt einen anderen Weg

 

 

Droga witego Jakuba

-

Projekt wspópracy „Europejskie Drogi w. Jakuba” finansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach
osi 4 Leader Dziaanie 421 - Wdraanie projektów wspópracy w zakresie operacji polegajcej na realizacji
projektu wspópracy, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestujca w obszary wiejskie.